Ředitel kabinetu
ministra zemědělství ČR
Bc. Petr Krejčí

V Praze dne 4.12.2002
Č.j. 40015/02 - 1O00K

Věc: Konfiskace majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga

Vážený pane doktore,

dopisem ze dne 19.11.2002 jste se obrátil ve shora uvedené věci na ministra zemědělství s žádostí, aby bylo rozhodnuto o odvolání Dr.Adolfa Schwarzenberga proti konfiskačnímu výměru z roku 1945 či o spoluúčast Ministerstva zemědělství při takovém rozhodování.
Z pověření pana ministra k tomu sděluji:

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy a jeho působnost je upravena zákonem. Může tedy rozhodovat a činit svá opatření jen v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Mezi jeho zákonem svěřené pravomoci však nepatří rozhodovat o odvolání podaném do rozhodnutí, které bylo vydáno podle dekretu č.I2/1945 Sb., a to ani v případě, že takové řízení dosud nebylo ukončeno, ale Ministerstvo zemědělství není ani oprávněno určovat, který orgán státní správy by případně byl k takovému rozhodování příslušný.

V této souvislosti je však na místě zároveň připomenout, že z pohledu současného právniho stavu by dokončení správního řízení zahájeného podle dekretu č.12/1945 Sb. bylo možné jedině za předpokladu, že by byla aplikovatelná právní úprava rozhodování o podmínkách konfiskace v tomto dekretu zakotvená, neboť jen její aplikovatelnost by byla předpokladem pravomoci příslušného správního orgánu vydat rozhodnutí o podmínkách konfiskace a provést procesní úkony s tím související.
Právní úprava konfiskace majetku však již aplikovatelná není, a to nejpozději nabytím účinnosti Listiny základních práv a svobod, která se stala součástí našeho ústavního pořádku dnem 28.12.1992. Stanovení podmínek konfiskace podle ustanovení dekretu č.12/1945 Sb. totiž odporuje č1.3 ve spojení s č1.1l odst.1 a 4 Listiny základních práva svobod a proto již žádný správní orgán nemůže rozhodovat ve věci samé, když k tomu dekret č.12/1945 Sb. jako příslušný hmotněprávní předpis nelze použít.
Tato situace není nikterak ojedinělá či nepředpokladatelná, neboť i obecně platí, že při zachování právní normy nelze nikdy vyloučit další budoucí právní úpravu, která již určitou právní normu aplikovat neumožní. Pokud jde o tzv. Benešovy dekrety, jejich nepoužitelnost nastala jednoznačně vydáním právních předpisů bránících jejich aplikaci.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zastává proto Ministerstvo zemědělství stanovisko, že platná právní úprava jakoukoli aplikaci tzv. Benešových dekretů vylučuje, a že takový stav nastal nejpozději jak účinností Listiny základních práva svobod tak i účinností restitučních zákonů, jejichž hlavním smyslem bylo odčinit některé majetkové křivdy. Restituční zákony vytvořily právní stav vycházející z odmítnutí postupů podle v nich označených právních předpisů anebo postupů v rozporu s označenými právními předpisy, a to i těch, které nebyly zrušeny.
Takto výslovně označené právní předpisy tedy nebyly zrušeny, ale ani restituční zákony nepředpokládají jejich aplikaci. V této souvislosti je na místě připomenout, že právě v případě Vaší klientky, paní Alžběty Pezoldové, konstatovala Evropská komise, že může sledovat porušení Evropské úmluvy o lidských právech v České republice až po roce 1992 a Evropský soud pro lidská práva ve stejné věci konstatoval, že je právem státu stanovit si vlastní podmínky restituce.

Současně si dovoluji uvést, že nesdílím Váš názor o tom, že ve veřejnosti převládá míněni, podle něhož byl majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga konfiskován na základě Benešových dekretů. Veřejnosti naopak je známo, že k přechodu majetku v tomto případě došlo na základě zvláštního zákona vydaného v souvislosti s historickými událostmi v Evropě koncem čtyřicátých let minulého století. Nesdílím proto ani Vaše stanovisko o jediném možném způsoby nápravy, pokud jde o pověst Dr. Adolfa Schwarzenberga, v rámci odvolacího řízení podle dekretu č.12/1945 Sb.
Stanovisko Ministerstva zemědělství ohledně možnosti aplikace tzv. Benešových dekretů je jednoznačné a týká se samozřejmě i vyřízení Vaší žádosti ohledně možnosti dokončení řízení podle dekretu č. 12/1945 Sb. Zároveň Ministerstvo zemědělství trvá na stanovisku, které Vám bylo sděleno mým dopisem ze dne 23.10.2002 č.j. 34056/2002-1000, že předmětný majetek podle citovaného dekretu konfiskován nebyl, když správní řízení podle něj zavedené nebylo pravomocně skončeno, a že tento majetek České republice připadl podle zákona č. 143/1947 Sb.
Ve Vašem podání v této souvislosti zmiňujete jakýsi výklad Ústavního soudu, avšak neuvedl jste, v jakém nálezu tohoto soudu je uveden. Zdejšímu ministerstvu však je známo stanovisko Ústavního soudu týkající se aplikace zákona č.143/1947 Sb., uvedené např.v jeho nálezu III.ÚS 207/97, s nímž se zdejší mínisterstvo zcela ztotožňuje.

Vážený pane doktore, závěrem pokládám za nezbytné připomenout, že záležitosti Vaší klientky, paní Alžběty Pezoldové, věnovalo Ministerstvo zemědělství značnou pozornost a prosím, abyste naše výše uvedené stanovisko jako stanovisko v této věci konečné, respektoval.

S pozdravem

Vážený pan
JUDr. Milan Hulík, advokát
Bolzanova 1
115 03 P r a h a I