SPOJENÉ NÁRODY

Mezinárodní úmluva
o občanských a politických právechVÝBOR PRO LIDSKÁ PRÁVA
Sedmdesáté šesté zasedání
14. října – 1. listopadu 2002

CCPR

Distr.
OMEZENO*

CCPR/C/76/D/757/1997
dne 29 Listopadu 2002

ZPRÁVA

Stížnost č. 757/1997

Předložena kým:


Údajná oběť:

Státní strana:

Datum stížnosti:

Odkazy na dokumenty:
Datum přijetí zprávy:

paní Alžbětou Pezoldovou (zastoupenou právním zástupcemlordem Lesterem of Herne Hill QC)

navrhovatelka

Česká republika

30. září 1996 (první podání)

Zvláštní pravidlo zapisovatele rozhodnutí 91, předané státní stranou 28. května 1997 (nevydáno ve formě dokumentu)

Rozhodnutí o přípustnosti předané 9. července 1999.

25. října 2002

* Zveřejněno rozhodnutím Výboru pro lidská práva

PŘÍLOHA

Zpráva Výboru pro lidská práva dle článku 5,
§ 4 Opčního protokolu
k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech

Sedmdesáté šesté zasedání
týkající se

stížnosti č. 757/1997**

Předložena kým:


Údajná oběť:

Státní strana:

Datum stížnosti:

paní Alžbětou Pezoldovou (zastoupena právním zástupcem lordem Lesterem of Herne Hill QC)

navrhovatelka

Česká republika

30. září 1996 (první podání)

Výbor pro lidská práva, zřízený dle článku 28 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech,

Zasedající dne 25. října 2002,

Po ukončení zvažování stížnosti č. 757/1997, předložené Výboru pro lidská práva paní Alžbětou Pezoldovou dle Opčního protokolu k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech,

Poté, co byly vzaty v úvahu všechny písemné informace, které k věci byly poskytnuty navrhovatelkou stížnosti a státní stranou,

přijal tento závěr:

* Projednávání této stížnosti se zúčastnili tito členové Výboru: pan Nisuke Ando, pan Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, pan Maurice Gl_l_ Ahanhanzo, pan Louis Henkin, pan Ahmed Tawfik Khalil, pan Eckart Klein, pan pan David Kretzmer, pan Rajsoomer Lallah, paní Cecilia Medina Quiroga, pan Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, pan Martin Scheinin, pan Ivan Shearer, pan Hipólito Solari Yrigoyen a pan Maxwell Yalden,
** Text dvou individuálních názorů členů výboru, pánů Nisuke Ando a Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, je připojen
.

Zpráva dle článku 5, § 4 Opčního protokolu

1. Navrhovatelkou Stížnosti je paní Alžběta Pezoldová, státní občanka České republiky, žijící v Praze, Česká republika. Prohlašuje, že je obětí porušení článků 26, 2 a 14, § 1 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech Českou republikou. Je zastoupena svým právním zástupcem. Úmluva vstoupila v platnost pro Československo v březnu 1976 a Opční protokol v červnu 1991.

Fakta, předložená navrhovatelkou:

2.1 Paní Pezoldová se narodila 1. října 1947 ve Vídni jako dcera a zákonná dědička Dr. Jindřicha Schwarzenberga. Navrhovatelka uvádí, že vláda nacistického Německa zkonfiskovala veškerý její rodinný majetek v Rakousku, Německu a v Československu, včetně sídla v Československu, známého jako "Štekl" v roce 1940. Uvádí, že majetek byl konfiskován, protože její adoptivní dědeček Dr. Adolf Schwarzenberg byl oponentem nacistické politiky. Opustil Československo v září 1939 a zemřel v Itálii v roce 1950. Otec navrhovatelky, Jindřich, byl zatčen Němci v roce 1943 a uvězněn v Buchenwaldu, odkud byl propuštěn v roce 1944. Odešel do exilu ve Spojených státech a po válce se do Československa nevrátil.

2.2 Po druhé světové válce v roce 1945 se rodinný majetek dostal pod národní správu zavedenou československou vládou. Podle dekretů, vydaných prezidentem Československa Eduardem Benešem, a to č. 12 ze dne 21. června 1945 a č. 108 ze dne 25. října 1945, byly konfiskovány domy a zemědělský majetek osob německé a maďarské národnosti. Tyto dekrety byly použity na majetek Schwarzenbergů proto, že Schwarzenberg byl německé národnosti, bez ohledu na to, že byl vždy věrným československým občanem a hájil československé zájmy.

2.3 Dne 13. srpna 1947 byl schválen zákon o všeobecné konfiskaci č. 142/1947 Sb., umožňující vládě znárodnit, oproti vyrovnání, zemědělskou půdu o výměře přes 50 hektarů a průmyslové podniky s více než 200 pracovníky. Tento zákon však nebyl uplatněn na majetek Schwarzenbergů, protože v tentýž den byl vyhlášen lex specialis č. 143/1947 Sb. (takzvaný "Lex Schwarzenberg"), který uzákonil převod vlastnictví majetku Schwarzenbergů na stát bez náhrady, přesto, že majetek byl již konfiskován podle Benešových dekretů č.12 a 108.
Navrhovatelka tvrdí, že Zákon č. 143/1947 Sb. byl protiústavní, diskriminační a svévolný, a znamenal pokračování a formální schválení předchozího pronásledování rodiny Schwarzenbergů nacisty. Podle navrhovatelky zákon neměl automaticky vliv na předchozí konfiskaci dle Benešových dekretů. Avšak konfiskace zemědělské půdy Schwarzenbergů, provedená dle dekretů č. 12 a 108, byla dne 30. ledna 1948 zrušena. Zástupce Schwarzenbergů byl informován dopisem ze dne 12. února 1948 a stranám byla poskytnuta patnáctidenní lhůta (15 dnů) na odvolání. Navrhovatelka si proto dovoluje prohlásit, že zrušení vstoupilo v platnost až po 27. únoru 1948 (dva dny po stanoveném datu 25. února 1948 pro restituci dle zákona 229/1991 Sb.).


2.4 Podle navrhovatelky k převodu majetku nedošlo automatický poté, co vstoupil v platnost zákon č. 143/1947 Sb., nýbrž stal se až zápisem převodu relevantních vlastnických práv do pozemkových knih. V tomto kontextu navrhovatelka uvádí, že majetek zůstal pod národní správou (viz odst. 2.2) do června 1948, a že zápis majetku do pozemkových knih zemskými úřady a soudy svědčí o tom, že v tu dobu zákon č. 143/1947 Sb. neznamenal okamžitý převod vlastnictví.

2.5 Po zhroucení komunistického režimu v roce 1989 bylo přijato několik restitučních zákonů. Podle zákona č. 229/1991 Sb. navrhovatelka zažádala o restituci u okresních pozemkových úřadů, ale její žádosti o restituci byly zamítnuty prostřednictvím usnesení ze dne 14. února, 20. května a 19. července 1994.

2.6 Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. července 1994 a 28. února 1995 odvolání navrhovatelky zamítl a rozhodl, že vlastnictví majetku bylo v souladu se zákonem a automaticky převedeno na stát účinností zákona č. 143/1947 Sb., dne 13. srpna 1947. Jelikož dle restitučního zákona č. 229/1991 Sb. začalo rozhodné období pro restituční nároky dnem 25. února 1948, rozhodl pražský městský soud, že navrhovatelka nebyla oprávněna žádat restituci. Soud zamítl žádost navrhovatelky o pozastavení řízení, aby mohl být Ústavní soud požádán o rozhodnutí o údajné protiústavní povaze a neplatnosti zákona č. 143/1947 Sb.


2.7 Dne 9. března 1995 byla žaloba navrhovatelky podaná u Ústavního soudu týkající se rozsudku Městského soudu ze dne 27. června 1994 zamítnuta. Soud podpořil rozsudek Městského soudu v Praze, že vlastnictví bylo převedeno na stát automaticky účinností zákona č. 143/1947 Sb. a odmítl uvažovat o tom, zda byl zákon č. 143/1947 Sb. neústavní a neplatný. Navrhovatelka se proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. února 1995 k Ústavnímu soudu neodvolala, protože vzhledem k výsledku prvního odvolání by bylo zbytečné.

2.8 Podle navrhovatelky je výklad soudů, že převod majetku byl automatický a nepodléhal zápisu do pozemkových knih, v očividném rozporu se tehdejšími záznamy a s textem zákona samotného, který dokazuje, že zápis do pozemkových knih byl nutnou podmínkou pro převod majetku, který se v tomto případě uskutečnil po 25. únoru 1948.

2.9 Stížnost navrhovatelky podaná u Evropské komise pro lidská práva dne 24. srpna 1995, týkající se jejího restitučního nároku na majetek „Štekl a na způsob, jakým byl její nárok vyřízen českými soudy, byla prohlášena dne 11. dubna 1996 za nepřípustnou. Navrhovatelka tvrdí, že Komise nezkoumala podstatu její stížnosti a dodává, že její zpráva podaná u Výboru pro lidská práva je odlišná a je rozsáhlejší než její stížnost předložená Evropské komisi pro lidská práva.

2.10 Pokud se týká vyčerpání tuzemských opravných prostředků, navrhovatelka uvádí, že neexistují žádné jiné účinné domácí opravné prostředky, které by měla k dispozici vůči zamítnutí a vyloučení jejího nároku na nápravu, ať už cestou restituce nebo kompenzace proti nezákonnému, svévolnému a diskriminačnímu zabrání jejího majetku a proti zamítnutí spravedlnosti ve vztahu k jejímu nároku na takovou nápravu.

2.11 Z podání vyplývá, že navrhovatelka dále žádá o vydání různých částí jejího rodinného majetku dle zákona č. 243/1992 Sb., který definuje restituci majetku konfiskovaného podle Benešových dekretů. Tento nárok byl zamítnut Městským soudem v Praze dne 30. dubna 1997 s odůvodněním, že její rodinný majetek nebyl konfiskován na základě Benešových dekretů, nýbrž podle zákona č. 143/1947 Sb. Podle právního zástupce soud tímto ignoroval skutečnost, že majetek byl zkonfiskován státem podle Benešových dekretů v roce 1945, a že nikdy nebyl vrácen oprávněným vlastníkům, takže zákon č. 143/1947 Sb. nemohl způsobit a nezpůsobil převod majetku rodiny Schwarzenberků na stát.
Soud odmítl předat otázku ústavnosti zákona č. 143/1947 Sb. Ústavnímu soudu, protože měl za to, že by to nemělo žádný vliv na výsledek případu. Dne 13. května 1997 Ústavní soud nevzal v úvahu argument navrhovatelky, že zákon č. 143/1947 Sb. byl protiústavní, neboť soud došel k závěru, že navrhovatelka nebyla oprávněna podat návrh na zrušení tohoto zákona.


Stížnost

3.1 Navrhovatelka tvrdí, že neustálé odmítání českých úřadů, včetně českého Ústavního soudu, uznat a prohlásit zákon č. 143/1997 Sb. za diskriminující lex specialis a tudíž neplatný, představuje pokračující svévolný, diskriminující a neústavní zásah do navrhovatelčina práva na nerušené užívání jejího dědictví a majetku, včetně práva na restituci a kompenzaci. Navíc restituční zákon č. 229/1991 Sb. je porušením článku 26 Úmluvy, protože umožňuje svévolnou a nespravedlivou diskriminaci mezi oběťmi dřívějších konfiskací majetku.

3.2 V této souvislosti navrhovatelka vysvětluje, že dopad zákona č. 143/1947 Sb. ve spojení se zákonem č. 229/1991 Sb. je svévolnou a nespravedlivou diskriminací její osoby tím, že ji vylučuje z přístupu k nápravě za konfiskaci majetku. Tvrdí, že je obětí svévolného rozdílu v zacházení ve srovnání s jinými oběťmi dřívější konfiskace. V této souvislosti upozorňuje na zcestný výklad zákona č. 143/1947 Sb. českými soudy, jako kdyby jeho přijetí znamenalo automatický převod vlastnictví na český stát, na odmítnutí Ústavního soudu přezkoumat ústavnost zákona č. 143/1947 Sb., na svévolný a nedůsledný výklad zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 143/1947 Sb., na svévolnou volbu rozhodného data 25. února 1948 a na schválení ze strany soudů v období po roce 1991 svévolného rozlišování při restituci majetku mezi zákonem č. 142/1947 Sb. a zákonem č. 143/1947 Sb.

3.3 Právní zástupce odkazuje na rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. května 1997 Sb., ve kterém soud zvažoval ústavnost zákona č. 229/1991 Sb. a shledal, že existují opodstatněné a objektivní důvody pro zamítnutí všech ostatních majetkových nároků na základě pouhé skutečnosti, že tento zákon je naprosto zřejmým vyjádřením politické vůle zákonodárců, aby restituční nároky byly v podstatě podmíněny existencí rozhodného období, a že zákonodárce měl v úmyslu jasně vymezit časový limit.

3.4 Co se týče navrhovatelčina tvrzení, že existuje svévolná a nespravedlivá diskriminace mezi ní a oběťmi konfiskace majetku dle zákona č. 142/1947 Sb., právní zástupce vysvětluje, že podle § 32 odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb. pozbylo sice odnětí majetku dle zákona č. 142/1947 Sb. platnosti, avšak český zákonodárce opominul učinit neplatným odnětí majetku dle zákona č. 143/1947 Sb. Kromě toho, jak říká, co se týče zákona č. 142/1947 Sb. je [datum] zápis do pozemkových knih nebo právoplatná držba považována Ústavním soudem za relevantní datum pro účel zjištění oprávněnosti kompenzaci, kdežto u zákona č. 143/1947 Sb. je za podstatné datum považováno datum vstoupení v platnost zákona. V této souvislosti navrhovatelka uvádí, že vlastnické právo nepřešlo na České země před květnem 1948.

3.5 Navrhovatelka dále poukazuje na svévolnou a nespravedlivou diskriminaci mezi ní a jinými oběťmi konfiskace majetku na základě Benešových dekretů z roku 1945, jelikož takové oběti jsou oprávněny k restituci [majetku konfiskovaného na základě těchto dekretů] dle těchto dekretů a dle zákona č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. spolu se zákonem č. 243/1992 Sb. majetku, ať byl zabaven ještě před 25. únorem 1948 nebo po něm, pokud mohou prokázat, že byli věrni České republice a nedopustili se žádného bezpráví proti československému státu, kdežto navrhovatelce je tato možnost odpírána, protože podle rozsudků učiněných po roce 1991 bylo vyvlastnění dle Benešových dekretů nahrazeno přijetím zákona č. 143/1947 Sb.

3.6 Navrhovatelka tvrdí, že odpírání a zamítnutí účinné nápravy za svévolné, nezákonné, nespravedlivé a diskriminační zabavení jejího majetku dle Benešových dekretů a dle zákona č. 143/1947 Sb. je pokračující, svévolné, nespravedlivé a protiústavní diskriminační zacházení s navrhovatelkou ze strany státních úřadů České republiky – legislativních, výkonných a soudních – což je v rozporu se závazky České republiky dle článků 2 a 26 Úmluvy. V této souvislosti navrhovatelka uvádí, že názory Výboru pro lidská práva v případu Šimůnek jsou přímo relevantní pro její stížnost.

3.7 Co se týče jejího nároku dle článku 14, § 1 Úmluvy, navrhovatelka uvádí, že jí bylo odepřeno právo na rovnost před českými soudy a na spravedlivé slyšení u nezávislého a nestranného tribunálu, včetně záruky účinného přístupu k tomuto tribunálu. V této souvislosti navrhovatelka odkazuje na způsob, jakým soudy zamítly její nárok (argumenty), na příznivější výkon práva Ústavním soudem v případech srovnatelných s jejím a na odmítnutí Ústavního soudu rozhodnout o ústavnosti zákona č. 143/1947 Sb.

3.8 V této souvislosti navrhovatelka poukazuje na to, že bylo v zásadním rozporu proti logice a zdravému rozumu, že Ústavní soud potvrdil právní dopady zákona č. 143/1947 Sb., a zároveň prohlásil otázku ústavnosti zákona za irelevantní pro zjištění navrhovatelčiných práv. Rozsudek soudu navíc neodpovídal jeho vlastnímu výkonu práva a ústavním úkolům při rušení diskriminační legislativy.


Hledisko státní strany

4.1 Ve svém podání ze dne 4. prosince 1997 státní strana argumentuje, že stížnost je nepřípustná ratione temporis, jakožto očividně nepodložená a pro nevyčerpání domácích prostředků. Při výkladu pozadí restitučních zákonů státní strana zdůrazňuje, že byly vytvořeny, aby se vypořádaly s následky totalitárního komunistického režimu a byly logicky omezeny datem, kdy komunisté převzali moc, že představují akt ex gratia, který neměl nikdy za cíl všeobecnou nápravu.

4.2 Podle státní strany je stížnost očividně nepodložená, jelikož ze znění zákona č. 143/1947 Sb. je jasné, že dotyčný majetek byl převeden na stát od Dr. Adolfa Schwarzenberga na základě tohoto zákona před opravňujícím datem 25. února 1948, stanoveném v zákoně č. 229/1991 Sb. Státní strana vysvětluje, že zápis do pozemkových knih byl požadován pouze pro změny vlastnictví cestou převodu (vyžadující souhlas bývalého vlastníka) a ne pro změny vlastnictví cestou přechodu práva (nevyžadující souhlas vlastníka). Ve druhém případě je zápis do pozemkové knihy pouhou formalitou, sloužící k ochraně majetku státu před třetími osobami. Též zákon č. 243/1992 Sb. se nevztahuje na případ navrhovatelky, jelikož je výslovně omezen na vyvlastnění provedená dle Benešových dekretů.

4.3 Státní strana argumentuje, že Výbor není ratione temporis oprávněn prošetřit navrhovatelčinu stížnost, že zákon č. 143/1947 Sb. byl nezákonný či diskriminující. Státní strana uznává, že Výbor by byl kompetentní ratione temporis posoudit případy, na které se vztahuje buď zákon č. 229/1991 Sb. nebo 243/1992 Sb., včetně případů pocházejících z období před datem vstoupení Úmluvy v platnost pro Českou republiku. Avšak jelikož ani jeden z těchto dvou zákonů se nevztahuje na navrhovatelčin případ, je sféra právních vztahů stanovená zákonem č. 143/1947 Sb. ratione temporis mimo rámec kompetencí Úmluvy.

4.4 Nakonec státní strana argumentuje, že zpráva k Výboru má širší rozsah, než navrhovatelčina stížnost adresovaná Ústavnímu soudu, a je proto nepřípustná z důvodu nevyčerpání domácích opravných prostředků. V této souvislosti státní strana argumentuje, že doposud nebylo Ústavním soudem vyřízeno 27 navrhovatelkou předložených stížností.


Stanovisko navrhovatelky

5.1 Ve svém stanovisku k argumentaci státní strany navrhovatelka nevznáší námitku vůči vysvětlení státní strany, že legislativa nikdy nezamýšlela poskytnout všeobecnou nápravu, ale tvrdí, že se stížnost v tomto případě týká způsobu, jakým byla tato legislativa aplikována na navrhovatelčin případ, který vyústil v diskriminační odpírání a zamítnutí účinné nápravy restituce nebo kompenzace za nezákonné zabrání majetku její rodiny, při porušení jejího práva na rovnost před zákonem a rovnou ochranu zákonem. Stížnost se také týká popření jejího práva na rovnost před českými soudy a spravedlivé projednání.

5.2 Ohledně argumentu státní strany, že stížnost je očividně neoprávněná, odkazuje právní zástupce na právní řád týkající se restitucí a náprav, který sestává z různých zákonů a není transparentní. Navrhovatelka popírá výklad skutečností předkládaný státní stranou a tvrdí, že majetek její rodiny byl nezákonně zabrán státem na základě Benešových dekretů č. 12/1945 Sb. a 108/1945 Sb., a že majetek její rodiny nebyl zabaven na základě zákona č. 143/1947 Sb. Pokud však zákon č. 143/1947 zbavil navrhovatelčinu rodinu jejího majetku, jak tvrdí státní strana, což navrhovatelka popírá, pak má navrhovatelka námitku proti tvrzení státní strany, že k zabrání majetku došlo před stanoveným datem 25. února 1948. V této souvislosti navrhovatelka odkazuje na své dřívější podání s tím, že soudy neuznaly svévolnou, nespravedlivou a protiústavní povahu stanovení rozhodného data na 25. února 1948.

5.3 Navrhovatelka upozorňuje, že se státní strana nezabývala stížností, že jí Ústavní soud zamítl projednání ústavnosti zákona č. 143/1947 Sb. s tím, že její stížnost prohlásil za nepřípustnou.

5.4 K argumentu státní strany, že stížnost je nepřípustná ratione temporis, navrhovatelka poukazuje, že si nestěžuje na to, že by zákon č. 143/1947 Sb. porušoval Úmluvu, ale že činy a opominutí veřejných úřadů státní strany poté, co Úmluva a Opční protokol vstoupily v platnost, porušují Úmluvu a odpírají jí účinnou nápravu restitucí a kompenzací diskriminujícím způsobem.

5.5 K argumentu státní strany, že má její stížnost širší rozsah, než její odvolání k Ústavnímu soudu, a že ještě několik ústavních stížností nebylo Ústavním soudem vyřízeno, uvádí, že je to v důsledku odmítnutí soudů zabývat se podstatou její věci a nedostatečné spolupráce úřadů s navrhovatelkou při šetření dotyčné záležitosti a jejím objasňování.

5.6 V dalším podání ze dne 12. ledna 1999 navrhovatelka informuje Výbor o vývoji v jejím případě. Odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. září 1998, ve kterém soud rozhodl, že její restituční nároky dle zákona č. 243/1992 Sb. nesplňovaly časový limit předepsaný pro nároky dle tohoto zákona. Navrhovatelka vysvětluje, že časový limit pro podání nároků byl 31. prosinec 1992 a pro oprávněné osoby, které k 20. květnu 1992 neměly trvalé bydliště v České republice, 15. červenec 1996. Navrhovatelka se stala českou občankou s trvalým bydlištěm v roce 1993 a vznesla svůj nárok dne 10. července 1996. Soud však zamítl její nárok, jelikož nebyla [českou] občankou ke dni 29. května 1992 a proto nebyla oprávněnou osobou, jak je definováno zákonem.

5.7 Navrhovatelka tvrdí, že požadavek českého občanství představuje porušení jejích práv dle článků 2 a 26 Úmluvy. V této souvislosti odkazuje na názory Výboru v případě Šimůnek (případ č. 516/1992).

5.8 Právní zástupce dále argumentuje, že v rozhodnutí ze dne 26. května 1998 rozhodl Ústavní soud ohledně Salmovského paláce v Praze, že navrhovatelčin restituční nárok byl nepřípustný, protože byl učiněn mimo stanovenou dobu a proto není nutné rozhodovat, zdali navrhovatelka měla či neměla na majetek nárok. Soud, podle navrhovatelky, tím, že odmítl rozhodnout o jejím nároku na vlastnické právo, odepřel jí spravedlnost a porušil článek 14, § 1 Úmluvy.


Úvahy o přípustnosti

6.1 Na svém šedesátém šestém zasedání v červenci 1999 Výbor zvážil přípustnost stížnosti.

6.2. Argumentoval, že navrhovatelčiny nároky v souvislosti se zákonem č. 143/1947 Sb. byly mimo kompetence Výboru ratione temporis a tudíž nepřípustné podle článku 1 Opčního protokolu.

6.3 Co se týče navrhovatelčiny stížnosti, že jí kvůli způsobu, kterým soudy interpretovaly zákony, jež bylo nutno aplikovat na její věc, bylo odepřeno spravedlivé projednání, Výbor připomněl, že výklad domácího práva je v podstatě záležitostí pro soudy a úřady dotyčné státní strany, a prohlásil tuto část stížnosti za nepřípustnou podle článku 3 Opčního protokolu.

6.4 Výbor navíc shledal za nepřípustný navrhovatelčinu stížnost, že je obětí porušení článku 14, odstavec 1 Úmluvy, vzhledem k tomu, že soudy odmítly rozhodnout, zda měla právní nárok na majetek. Výbor shledal, že navrhovatelka neodůvodnila, co se týče přípustnosti, své tvrzení, že selhání soudů je v tomto ohledu svévolné, nebo že neschopnost soudu ověřit ústavnost zákona č. 143/1947 Sb. představovala porušení článku 12 (1).

6.5 K námitce státní strany, že stížnost je nepřípustná pro nevyčerpání domácích opravných prostředků, Výbor vyjádřil názor, že všechny otázky vznesené v současné stížnosti, byly předloženy domácím soudům státní strany v několika žádostech podaných navrhovatelkou, a byly zváženy nejvyšším soudním orgánem státní strany. Výbor proto shledal, že mu to nezabránilo v posuzování stížnosti dle požadavku obsaženého v článku 5, odst. 2 (b) Opčního protokolu

6.6 Výbor uvedl, že podobný nárok předložený navrhovatelkou byl prohlášen Evropskou komisí pro lidská práva dne 11. dubna 1996 za nepřípustný. Avšak článek 5, odstavec 2(a) Opčního protokolu by nepředstavoval překážku pro přípustnost současné stížnosti, neboť věc nebyla předmětem dalšího řízení mezinárodního šetření a urovnávání sporů, a Česká republika neučinila dle článku 5 odstavce 2 a) Opčního protokolu žádné výhrady.

6.7 Dne 9. července 1999, Výbor rozhodl, že navrhovatelčina zbylá tvrzení, že je diskriminačním způsobem vyloučena z přístupu k opravným prostředkům, jsou přípustná, protože mohou podnítit nastolení otázek dle článků 2 a 26 Úmluvy.


Podání státní strany a navrhovatelky k jádru věci

7.1 Podáním ze dne 23. března 2002 navrhovatelka odkazuje na Názory Výboru v případě č. 774/1997 (Brok v. Česká republika) a s ohledem na otázku rovného přístupu v rámci limitů přípustnosti uznané pro záležitosti dle článků 2 a 26 Úmluvy tvrdí, že Ministerstvo zemědělství a různé státní archivy do roku 2001 důsledně odpíraly navrhovatelce a všem pozemkovým úřadům přístup k úplným spisům o konfiskačním řízení proti jejímu dědečkovi Dr. Adolfu Schwarzenbergovi a jeho odvoláním podaným v náležité lhůtě (viz odst. 5.5, zde).
Zvláště se uvádí, že ještě v roce 2001 bylo právnímu zástupci navrhovatelky odepřeno prozkoumání spisu Schwarzenberg ředitelem pro právní záležitosti Dr. Jindřichem Urfusem, a až když navrhovatelka našla jiné relevantní dokumenty v jiném archivu, byl dne 11. května 2001 [její] právní zástupce ministerstvem informován, že spis skutečně existuje a bylo mu povoleno do něj nahlédnout. Navíc se uvádí, že dne 5. října 1993 vedoucí Státního archivu v Krumlově, dr. Anna Kubíková, odepřela v přítomnosti svého pomocníka Ing. Zálohy navrhovatelce přístup k archivním dokumentům se slovy "Všichni čeští občané mají právo využívat tento archív, ale Vy ne". Navrhovatelka si stěžuje, že taková odmítnutí přístupu dokládají nerovnost zacházení ze strany českých úřadů, jimž byla od roku 1992 vystavována.

7.2 Odepřené dokumenty dosvědčují, že ve skutečnosti byl majetek Schwarzenberků konfiskován podle prezidentského dekretu č. 12/1945 Sb. Úřady státní strany nejen že zabránily navrhovatelce odhalit úplná fakta týkající se její věci a sdělit je pozemkovým úřadům a soudům, zároveň stihnout termíny pro předložení nároků dle zákonů 87/1991 Sb. a 243/1992 Sb., ale také úmyslně zaváděly všechny pozemkové úřady a Výbor pro lidská práva.

7.3 Dne 29. listopadu 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích (15 Co 633/2001-115) jako odvolací soud potvrdil, že majetek Schwarzenberků byl opravdu konfiskován podle §1, odst. 1, písm. a) dekretu č. 12/1945 Sb., čímž je zdůrazněna nepoužitelnost zákona 143/1947 Sb. Avšak Soud neučinil ve prospěch navrhovatelky žádnou nápravu, protože podle navrhovatelky neexistovalo nápravné opatření pro někoho, o kom se mělo za to, že byl německého či maďarského původu

7.4 Ministerstvo zemědělství rovněž zamítlo odvolání navrhovatelky proti odmítnutím všech pozemkových úřadů obnovit jednotlivá restituční řízení ve světle důležitých informací, které byly zamlčeny a které nakonec navrhovatelka získala. Předpokládá se, že jednotná negativní nařízení byla vydána na pokyn samotného Ministerstva, neboť Ministerstvo už dávalo pokyny pozemkových úřadům ohledně jiných řízení, týkajících se navrhovatelky.

7.5 Dále se uvádí, že Městský soud v Praze ignoroval nepoužitím restitučního zákona č. 243/1992 Sb. příslušné nálezy českého Ústavního soudu. Tvrdí se, že toto odepření spravedlnosti představuje nerovné zacházení kvůli navrhovatelčinu jazyku, národnímu a sociálnímu původu, a majetku.

8.1 V Note verbale ze dne 7. června 2002 státní strana učinila k jádru věci následující zjištění. Co se týče navrhovatelčina odmítnutí výkladu zákona č. 143/1947 Sb. českými soudy, státní strana uvádí, že „výklad domácího práva je v podstatě záležitostí soudů a úřadů dotyčné státní strany. V pravomoci Výboru není posuzovat, zdali kompetentní úřady dotyčné státní strany vyložily a použily domácí zákon v tomto případě správně, pokud nebylo zjištěno, že jej nevyložily a nepoužily v dobré víře nebo není jasné, že se jednalo o zneužití pravomoci. Řízení soudů České republiky v dotyčné věci jsou detailně popsána v Komentáři České republiky k přípustnosti stížnosti, který potvrzuje zákonnost soudních řízení. Na druhé straně navrhovatelka nezdůvodnila tvrzení o rozumu se příčícím výkladu zákona č. 143/1947 Sb.

8.2 Co se týče navrhovatelčina tvrzení o rozlišování mezi výkladem zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 143/1947 Sb., státní strana odkazuje na svůj Komentář k přípustnosti stížnosti, který obsahuje citát příslušných ustanovení zákona č. 143/1947 Sb. a vysvětlení jejich výkladu správními a soudními orgány České republiky.

8.3 Co se týče navrhovatelčiny námitky vůči výběru rozhodného data 25. února 1948 jako svévolného, státní strana poznamenává, že "otázka, zda je rozhodné datum 25. února 1948 v restitučním zákoně České republiky v souladu s články 2 a 26 Úmluvy, byla opakovaně Výborem probírána. V souvislosti s tím Česká republika odkazuje na rozhodnutí Výboru v případech Ruediger Schlosser v. Česká republika (stížnost č. 670/1995) a Gerhard Malik v. Česká republika (stížnost č. 669/1995). V obou případech Výbor došel k závěru, že „ne každé rozlišení či rozdíl v zacházení znamená diskriminaci v rámci významu článků 2 a 26. Výbor se domnívá, že se v tomto případě legislativa přijatá po pádu komunistického režimu nejeví se být prima facie diskriminační v rámci významu článku 26 pouze proto, že, jak navrhovatelka tvrdí, neposkytuje kompenzaci obětem bezpráví spáchaných v období před komunistickým režimem..."
Účelem restituční legislativy bylo napravit majetkové křivdy způsobené komunistickým režimem v období 1948-1989. Stanovení rozhodného data zákonodárcem bylo objektivní, protože ke komunistickému převratu došlo dne 25. února 1948 a bylo oprávněné vzhledem k ekonomickým možnostem státu v přechodu od totalitárního režimu k demokratickému. Neexistence uznání práva na restituci v mezinárodním právu by měla být rovněž vzata v úvahu v tomto ohledu.

8.4 Co se týče navrhovatelčiny námitky ohledně rozdílu v restituci majetku mezi zákonem č. 142/1947 Sb. a zákonem č. 143/1947 Sb. a svévolnou a nespravedlivou diskriminací mezi navrhovatelkou a jinými oběťmi konfiskace majetku dle prezidentského dekretu z roku 1945, státní strana poznamenává, že „restituční legislativa se nevztahuje na převod majetku provedený před 25. únorem 1948, v souladu se zákony, uplatňujícími novou sociální a ekonomickou politiku státu.
Tyto zákony nebyly nástrojem komunistické perzekuce. Ačkoli zákon č. 229/1991 Sb. odkazuje na zákon č. 142/1947 Sb. (článek 6, § 1b), stanoví rovněž, že převod majetku musel být učiněn v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Prostřednictvím této kumulativní podmínky zákon č. 229/1991 Sb. dodržuje výše-zmíněný účel a myšlenky restituční legislativy, a představuje objektivní kritérium pro oprávněnost na restituci majetku. Majetek děda navrhovatelky byl převeden na stát před 25. únorem 1948, a proto nespadá do restituce majetku konfiskovaného komunistickým režimem. Restituce majetku vztahující se na křivdy způsobené nesprávným použitím prezidentských dekretů je stanovena zákonem č. 243/1992 Sb. a vztahuje se na zcela odlišnou situaci, než je situace navrhovatelčina dědečka, a proto je v tomto případě irelevantní.

9.1 Ve svých připomínkách ze dne 24. června 2002 navrhovatelka znovu opakuje, že podstatou stížnosti je, že české úřady porušily její právo na rovné zacházení svévolným popíráním jejího práva na restituci dle zákona č. 243/1992 Sb., který rozšířil oprávněnost pro restituci majetku na občana České republiky (kteroužto podmínku navrhovatelka splňuje), který je potomkem někoho (Dr. Adolf Schwarzenberg), kdo ztratil svůj majetek v důsledku prezidentského dekretu č. 12/1945 Sb. nebo prezidentského dekretu č. 108/1945 Sb. Pokud byl majetek zabrán podle některého z oněch dvou Benešových dekretů, neexistuje požadavek dle českého práva, že by musel být zabrán v rozhodném období stanoveném zákonem č. 87/1991 Sb. a zákonem č. 229/1991 Sb., které začíná dnem 25. února 1948.

9.2 Uvádí se, že české úřady svévolně ignorovaly jasný a jednoznačný důkaz, předložený navrhovatelkou pocházející z dobových úředních záznamů, že majetek byl zabrán Československým státem Dr. Adolfu Schwarzenbergovi dle dekretu č. 12/1945 Sb, a že jí odepřely jakýkoli nápravný prostředek na nepravdivém základě, že majetek byl zabrán dle takzvaného "Lex Schwarzenberg", zákona č. 143/1947 Sb. spíše, nežli dle Benešova dekretu č. 12/1945 Sb.
Ve svém komentáři se česká vláda zaměřuje pouze na ospravedlnění "vylučujícího data" 25. února 1948, stanoveného v restitučních zákonech č. 87/1991 Sb. a č. 229/1991 Sb. Státní strana nedokáže brát zřetel na jádro věci navrhovatelčina případu, t. j., že dotyčný majetek byl zabrán dle Benešových dekretů a z tohoto důvodu je naprosto irelevantní, že k zabrání došlo před datem 25. února 1948. Státní strana zamítá navrhovatelčin odkaz na její právo na restituci podle zákona č. 243/1992 Sb. jedinou větou, zdůrazňujíc pouze: "vztahuje se to k úplně odlišné situaci než k situaci navrhovatelčina dědečka a proto je to v tomto případě irelevantní". Není poskytnut žádný důkaz ani argumenty k odůvodnění tohoto pouhého tvrzení, které je v rozporu s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako odvolacího soudu, ze dne 29. listopadu 2001. Dle tohoto rozhodnutí přešlo vlastnické právo z Dr. Adolfa Schwarzenberga na stát podle dekretu číslo č. 12/1945 Sb.
Soud uvedl, že "neměl žádné pochyby, že majetek Adolfa Schwarzenberga byl převeden do vlastnictví státu s okamžitým účinkem v plné shodě s dekretem č. 12/1945 Sb." Státní strana nejenže ve svém komentáři ignorovala soudní rozhodnutí Krajského soudu, ale rovněž nevzala na vědomí jiná fakta, ani argumenty, předložené k rukám Výboru navrhovatelkou v jejím podání ze dne 23. března 2002 (viz výše uvedené odstavce 7.1-7.5).

9.3 Navrhovatelka odkazuje na důkaz podaný Výboru, prokazující, že jí české úřady až do roku 2001 systematicky odpíraly přístup k dokumentům, které dokazují, že konfiskace proběhla podle Benešova dekretu č. 12/1945 Sb. Zamlčením tohoto důkazu úřady bezprávně zabránily navrhovatelce odhalit a oznámit skutečná fakta o jejím případu pozemkovým úřadům a soudům.

9.4 Navíc navrhovatelka argumentuje, že obiter dikta Výboru při jeho rozhodování ohledně přípustnosti případů Schlosser a Malík proti České republice, o které se státní strana opírá, jsou pro účely této věci irelevantní. Navrhovatelka uznává, že sice ne každý rozdíl v zacházení znamená diskriminaci, ale fakta jejího případu jsou úplně odlišná od okolností případů Schlosser a Malik. Navrhovatelčin případ se týká svévolného odmítnutí přístupu k informacím, nezbytným pro výkon jejích práv na restituci a svévolného odmítnutí opravného prostředku podle zákona č. 243/1992 Sb., který byl přijat pro nápravu křivd způsobených uplatňováním Benešových dekretů, tak jak je utrpěl Dr. Adolf Schwarzenberg.

10. Navrhovatelčino podání bylo předáno státní straně dne 25. června 2002. Nebyly obdrženy žádné další připomínky.


Prozkoumání věci - skutkové podstaty

11.1V souladu s článkem 5, § 1 Opčního protokolu Výbor přistupuje k prozkoumání věci - skutkové podstaty - na základě informací předložených stranami.

11.2 Úkolem Výboru bylo odpovědět na otázku, zdali byl navrhovatelce odepřen diskriminujícím způsobem přístup k účinné nápravě. Podle článku 26 Úmluvy jsou si všechny osoby před zákonem rovny a každá osoba má právo na rovnou ochranu zákonem.

11.3 Výbor bere zřetel na navrhovatelčino tvrzení, že podstatou její stížnosti je, že české úřady porušily její právo na rovné zacházení svévolným popřením jejího nárok na restituci na základě zákonů č. 229/1991 Sb. a 243/1992 Sb. argumentujíce, že majetek jejího adoptivního dědečka byl konfiskován podle zákona č. 143/1947 Sb. a nikoli podle Benešových dekretů č.12 a 108/1945 Sb., a proto by restituční zákony z let 1991 a 1992 byly neaplikovatelné. Výbor dále bere na zřetel navrhovatelčin argument, že jí státní strana nepřetržitě do roku 2001 odpírala přístup k relevantním spisům a archivům, takže teprve nyní mohou být předloženy dokumenty dokazující, že ke konfiskaci došlo na základě Benešových dekretů z roku 1945 a ne dle zákona č. 143/1947 Sb., z čehož vyplývá, že navrhovatelka by měla právo na restituci podle zákonů z let 1991 a 1992.

11.4 Výbor znovu upozorňuje na své právnictví, že interpretace a aplikace domácích zákonů je v podstatě záležitostí pro soudy a úřady dotyčné státní strany. Avšak při vznesení nároků dle domácího práva musí mít jedinec rovný přístup k opravným prostředkům, které zahrnují možnost zjistit a předložit pravdivá fakta, bez nichž by byly soudy uvedeny v omyl. Výbor bere na zřetel, že státní strana ignorovala navrhovatelčino tvrzení, že jí byl odepřen přístup k dokumentům, které byly nezbytné pro správné rozhodnutí jejího případu. V případě, že není k dispozici žádné vysvětlení státní strany, musí být dána náležitá váha navrhovatelčiným tvrzením.

11.5 V této souvislosti Výbor bere rovněž na vědomí, že na základě rozhodnutí ze dne 29. listopadu 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích uznal, že zabrání majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga se uskutečnilo na základě Benešova dekretu č. 12/1945 Sb. Výbor dále bere na zřetel, že dne 30. ledna 1948 byla odvolána konfiskace Schwarzenbergovy zemědělské půdy dle Benešových dekretů č. 12 a 108/1945 Sb., nejspíš proto, aby byl dán prostor pro aplikaci zákona č. 143/1947 Sb. Zdá se, že nebyl dostatečně vyjasněn okamžik, kdy odvolání nabylo platnosti, protože soudy vycházely z předpokladu, že zákon č. 143/1947 Sb. byl jediný aplikovatelný právní základ.

11.6 Není úkolem Výboru, nýbrž soudů státní strany, rozhodnout o otázkách českého práva. Výbor však shledává, že navrhovatelka byla opakovaně diskriminována, když jí byl odepřen přístup k příslušným dokumentům, které mohly prokázat její restituční nároky. Výbor je proto názoru, že navrhovatelčina práva dle článku č. 26 ve spojení s článkem č. 2 Úmluvy byla porušena.

12.1Výbor pro lidská práva, jednající dle článku č. 5, odst. 4 Opčního protokolu, je toho názoru, že předložená fakta odhalují porušení článku č. 26 ve spojení s článkem č. 2 Úmluvy..

12.2 V souladu s článkem č. 2, § 3(a) Úmluvy je státní strana povinna poskytnout navrhovatelce účinný opravný prostředek, včetně možnosti podat nový nárok na restituci nebo kompenzaci. Státní strana by měla přezkoumat svou legislativu a své administrativní postupy, aby bylo zajištěno, že si budou všechny osoby rovny před zákonem a budou mít rovnou ochranu zákona.

12.3 Výbor připomíná, že Česká republika tím, že se stala státní stranou Opčního protokolu, uznala kompetenci Výboru, aby zjistil, zdali šlo o porušení Úmluvy či nikoli a že se, podle článku 2 Úmluvy, státní strana zavázala zajistit všem jedincům na jejím území nebo podléhajícím její jurisdikci práva uznaná v Úmluvě a zajistit účinné a vynutitelné opatření v případě, že bylo zjištěno porušení. Dále Výbor naléhá na státní stranu, aby ustanovila postupy, které by se zabývaly Závěry Opčního protokolu.

12.4 V této souvislosti si Výbor přeje, aby mu státní strana předala v lhůtě do 90 dnů od doručení této zprávy státní straně informace o opatřeních, která byla učiněna pro plnění jejích závěrů. Od státní strany se též žádá, aby zveřejnila Závěry Výboru.

DODATKY

Částečně odlišný individuální názor člena výboru pana Nisuke Ando

Co se týče mého vlastního názoru na restituční zákony uzákoněné po roce 1991, odkazuji na můj individuální názor připojený k Závěru Výboru ve stížnosti č. 774/1997: Brok v. Česká republika.

Co se týče Závěru Výboru k projednávanému případu, musím nejprve zdůraznit, že závěry odporují vlastnímu rozhodnutí Výboru o přípustnosti. V rozhodnutí o přípustnosti ze dne 9. července 1999 Výbor jasně tvrdil, že stížnost navrhovatelky ohledně zákona č. 143/1947 Sb. je mimo kompetenci Výboru ratione temporis a tudíž nepřípustná dle článku 1 Opčního protokolu (6.2).
A přesto, v jeho šetření jádra věci jde Výbor do detailů navrhovatelčina nároku a uvádí, že dne 30. ledna 1948 byla konfiskace dotyčného majetku dle Benešových dekretů č. 12 a 108/1945 Sb. odvolána, aby byl dán prostor pro aplikaci zákona č. 143/1947 Sb. (11.5), že dne 29. listopadu 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích uznal, že ke konfiskaci došlo dle Benešova dekretu č. 12/1945 Sb. (11.5), že navrhovatelce byl odepřen přístup k příslušným dokumentům, které jsou nezbytné pro správné rozhodnutí jejího případu (11.4), a že pouze tyto dokumenty mohou dokázat, že ke konfiskaci došlo na základě Benešových dekretů z roku 1945 a nikoli zákona č. 143/1947 Sb. (11.3).

Za druhé musím upozornit, že v těchto prohlášeních i ve svém závěru, že státní strana porušila navrhovatelčino právo na rovnou ochranu zákonem podle článků 26 a 2 odepřením navrhovatelce přístupu k příslušným dokumentům (11.6), se Výbor odchýlil od vžitého právnictví, že by neměl jednat vůči domácímu soudu jako soud čtvrté instance. Výbor sice udává, že interpretace a aplikace domácího práva je v podstatě záležitostí soudů a úřadů dotyčné státní strany (11.4 a 11.6). Avšak zatímco české soudy rozhodly, že dotyčný majetek byl převeden státu před 25. únorem 1948 a tudíž nespadá do restituce majetku konfiskovaného komunistickým režimem (8.4), došel Výbor k závěru, že skutečnost, že byl navrhovatelce odepřen přístup k příslušným dokumentům, byla porušením článků 26 a 2 Úmluvy (11.6), a že státní strana je povinna poskytnout navrhovatelce příležitost znovu uplatňovat nárok na restituci na základě příslušných dokumentů (12.2)

Za třetí , musím zdůraznit, že 11. května 2001 navrhovatelčin právní zástupce byl nejenom informován Ministerstvem zemědělství České republiky o existenci příslušného dokumentu, ale také mu bylo umožněno do něho nahlédnout (7.1). Od tohoto data, dle mého názoru, zdá se, nelze tvrdit, že státní strana i nadále porušovala navrhovatelčino právo dle článků 26 a 2 tím, že ji vyloučila z přístupu k dotyčným dokumentům.

[Podepsán] Nisuke Ando

Částečně odlišný individuální názor člena výboru pana soudce Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Souhlasím se závěrem Výboru, že předložená fakta odhalují porušení článků 26 a 2 Úmluvy. Jsem však přesvědčen, že došlo rovněž k porušení článku 14, odstavec 1 mluvy, který stanovuje, že všechny osoby si budou rovny před soudy a tribunály,a budou mít právo na spravedlivé a veřejné projednávání svých práv a povinností v soudním řízení. Jako předpoklad spravedlivého a smysluplného projednávání žaloby, by osobě měl být umožněn úplný a rovný přístup k veřejným zdrojům informací, včetně pozemkových knih a archivů, aby mohla získat podklady nutné pro zjištění nároku.
Navrhovatelka prokázala, že jí byl takový rovný přístup odepřen a státní strana opominula vysvětlit nebo vyvrátit navrhovatelčina tvrzení. Navíc, vleklá soudní řízení, v tomto případě trvající roky, nebyla ještě ukončena. V souvislosti s tímto případem a ve světle předchozích restitučních případů v České republice, o kterých již Výbor rozhodoval, očividná nechuť českých úřadů a českých soudů rozhodovat o restitučních nárocích spravedlivě a urychleně, znamená další porušení smyslu článku 14, ne-li přímo jeho litery. Také je třeba připomenout, že i poté, co Opční protokol vstoupil v České republice platnost, státní strana nepřestala uplatňovat zákon č. 143/1947 Sb. ("Lex Schwarzenberg"), který se zaměřoval výlučně na majetek navrhovatelčiny rodiny. Taková ad hominem legislativa není slučitelná s Úmluvou jakožto všeobecné popření práva na rovnost. Ve světle výše uvedeného se domnívám, že patřičnou nápravou by měla být restituce a ne pouze možnost znovu podat žalobu českým soudům.

V roce 1999 Výbor prohlásil, že je tato stížnost přípustná do té míry, že může nastolit další otázky dle článků 26 a 2 Úmluvy. Nemyslím si, že toto nutně a priori brání tomu, aby Výbor došel k závěru, že byl porušen článek 14, jelikož si státní strana byla vědoma všech částí stížnosti a mohla se zabývat otázkami článku 14, které navrhovatelka vznesla. Ovšem Výbor by mohl býval upravit své rozhodnutí o přípustnosti, aby byly zahrnuty nároky dle článku 14 Úmluvy, a požádat o příslušný komentář státní stranu. To by však ještě více zdrželo vyřízení případu, který je u soudů státní strany již od roku 1992 a u Výboru již od roku 1997.

[Podepsán] Prafullachandra Natwarlal Bhagwati