Zemský národní výbor V Praze

Vec: Národní správa majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga
- povolení zálohy na měsíční
důchod majiteli.

Spisový záznam

Na majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga byla v květnu 1945 dosazena národní správa, ježto byl nepřítomen, nebylo jistoty o jeho chování za okupace a řádný chod výroby to vyžadoval.

Pokud jde o národnost Schwarzenbergovu, je známo, že vystupoval vždy jako Čech a že před Němci za okupace uprchl, ježto mu hrozila persekuce, protože odmítl aktivně se včleniti do nacistického režimu. Šetřením v archivu ministerstva vnitra bylo zjištěno, že za sčítání 1930 nebyl v ČSR přítomen.

Dr. Adolf Schwarzenberg žil za okupace hlavně ve Spojených státech a teprve na konci roku 1945 přijel do Evropy a usadil se ve Švýcarsku. O jeho chování za okupace vydal příznivá svědectví zatím ministr zahraničí Jan Masaryk.

O tom, že Schwarzenberga nelze pokládat za Němce, nebo zrádce, je se Zemským národním výborem zajedno i IX. odbor ministerstva zemědělství, takže tento majetek nespadá pod ustanovení dekretu pres. rep. č. 12/45 Sb.

Koncem roku 1945 sdělil Dr. Schwarzenberg zemskému národnímu výboru prostřednictvím svého právního zástupce Dr. Bukovského, že by se rád vrátil do ČSR a žádal, aby mu tu na jeho velkostatku byl uvolněn byt a poskytnut přiměřený měsíční důchod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o národní správu z důvodu zachování plynulého chodu výroby a z důvodu, aby na tomto mimořádně rozsáhlém majetku byl zajištěn veřejný zájem, a jelikož proti vlastníku samému není námitek z hlediska národního a státního, není důvodu, aby jeho žádosti o výplatu pravidelného měsíčního důchodu z výnosu majetku nebylo vyhověno stejně, jako bylo vyhověno v četných jiných případech českých majitelů, jejichž zemědělský nebo průmyslový majetek byl dán pod národní správu. Zemský národní výbor opírá při tom po dohodě s ministerstvem zemědělství svá rozhodnutí o vlád. nař. č. 87/1939 Sb. a o

1) sdělení Komise pro národní správu z 11.VI.1945 čís. 726 KNS-1945,

2) návrh oběžníku ZNV, vypracovaný panem doc. Dr. Machotkou, který byl schválen předsednictvem ZNV v 66. schůzi, konané dne 26.XI.1945,

3) praxi průmyslové sekce ZNV, která tento příspěvek běžně povoluje.


Žádost Dr. Schwarzenberga o přiznání důchodu nebyla dosud vyřízena proto, že mezitím projevil Dr. Schwarzenberg prostřednictvím svého právního zástupce Dr. Bukovského a svého odborného poradce Ing. Dr. Píchy ochotu jednati o znárodnění svého majetku cestou jeho dobrovolného odevzdání do vlastnictví Země české.

Právní zástupce Dr. Bukovský nyní žádá, aby národní správě majetku Dr. Ad. Schwarzenberga byl dán souhlas k výplatě zálohy 100.000 Kčs na důchod, který má být Dr. Schwarzenbergovi přiznán, jakmile bude skončeno výše zmíněné jednání o znárodnění. Této žádosti doporučuji vyhovět tím spíše, že z povolené zálohy mají být kryty především výdaje spojené s tímto jednáním.

Vyřízení

Věc: Národní správa majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga - povolení zálohy na měsíční důchod majiteli.

1) Národní správě panství Dr. Adolfa Schwarzenberga v Čes. Budějovicích.

Zemský národní výbor v Praze rozhodl vyhověti žádosti Dr. F. Bukovského, právního zástupce majitele tamního panství, a svoluje, aby mu na účet důchodu, o jehož přiznání se jedná, byla vyplacena záloha v částce 100.000 Kčs (slovy : jednostotisíc Kčs).

2) Pan JUDr. Fr. Bukovský, advokát, v zastoupení Dr. Adolfa Schwarzenberga v P r a z e II., Tyršova 4 n.

Zemský národní výbor v Praze rozhodl vyhověti Výši žádosti a povolil národní správě velkostatků Dr. Adolfa Schwarzenberga, aby Vám vyplatila zálohu ve výši 100.000 Kčs (slovy: jednostotisíc Kčs) na účet důchodu o jehož přiznání se jedná a bude rozhodnuto později.
N a v r h u j e s e dáti souhlas k výplatě zálohy 100.000.- Kčs na důchod majiteli

[podpis]

Člen zemského národního výboru :