Role Adolfa Schwarzenberga
v Československu za první republiky

Adolf Schwarzenberg z hlubocké linie Schwarzenbergů (neztotožňovat s orlickou linií Schwarzenbergů) se narodil na Hluboké v Čechách v roce 1890 jako nejstarší syn Jana (Johanna) Schwarzenberga. V roce 1914 získal na České universitě v Praze doktorát práv a sloužil v československé armádě. V roce 1923 se stal generálním zplnomocněncem svého otce. Když Johann Schwarzenberg v roce 1938 zemřel, Adolf zdědil rodinný majetek – zemědělskou půdu, lesy, pivovary a domy s cenným inventářem a archivy.

Adolf Schwarzenberg s paní Benešovou

V roce 1937 přijal Adolf Schwarzenberg na svém panství v Českém Krumlově prezidenta Edvarda Beneše a věnoval mu peněžní dar ve výši jednoho milionu korun na podporu prezidentových snah vybudovat na státních hranicích opevnění proti sílící hrozbě nacistického Německa.

Adolf Schwarzenberg v rozhovoru s prezidentem Benešem, Český Krumlov

Prezident Beneš podepisuje pamětní knihu v Českém Krumlově

Nekrolog Tomáše Garriguea Masaryka. Publikován v časopisu zaměstnanců Schwarzembergů `Tradice`

Schwarzenbergové sídlili v Čechách po staletí a velmi významně přispěli ke kulturnímu a hospodářskému rozvoji země. Adolf Schwarzenberg se rovněž zásadním způsobem angažoval v hospodářských, politických a sociálních otázkách země. Byl přítelem pražského primátora, dr. Karla Baxy (a byl i autorem jeho nekrologu), a věnoval rovněž velkorysé finanční příspěvky Národní jednotě pošumavské, jejímž byl dr. Baxa předsedou.